Salgs- og Leveringsbetingelser for Hexatronic AS

Generelt  

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Hexatronic AS (selger) til kjøper (kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13.mai 1988 nr 27.  

Levering  

Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale.  Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden. Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret. Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko.   

Priser  

Alle oppgitte priser er eks. mva, miljøgebyr, frakt og eventuell ekstra utvendig emballasje. Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum.. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning. Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller det inntreffer endringer i forholdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd. Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.

Betaling  

Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Kredittid er 15 dager. For denne periode påløper ikke kredittkostnader. Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente med 12% p.a. 

Tilbuds gyldighet 

Tilbud er gyldig i 30 dager. 

Reklamasjonsrett  

Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Garantitiden for en vare er i henhold til produsentens garantibestemmelser. Retten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produkt-et(ene), oppgradering etc. Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje. 

Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t. avtale.  

Reklamasjonsfrist  

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager. Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.  

Reparasjon  

Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper.  

Erstatning  

Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet 

Programvare

Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyret den er levert til. Kjøperen har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programleverandører.  

Salgspant  

Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.  

Retur / annulering  

Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr 1.000,- eks. m.v.a. eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke. Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader.  

Handlevogn